Regulamin rejestracji

                                                                                                     Regulamin Forum dyskusyjnego


    Niniejszy regulamin opisuje zasady bezpłatnego korzystania z Forum dyskusyjnego dotyczącego konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie mieszkańców Miasta o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie ich komentarzy, opinii, wniosków i uwag, a także wybór najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego głosy uczestników konsultacji.

1. Forum dyskusyjne jest dostępne dla użytkowników publicznej sieci Internet.
2. Forum dyskusyjne jest dostępne w trakcie trwania konsultacji społecznych ogłoszonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.
3. Uczestnicy Forum dyskusyjnego publikują komentarze, uwagi, opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
          •   Administrator: osoba prowadząca i zarządzająca forum będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Forum. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje się  odpowiednio do administratora.
          •   Moderator: osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz umieszczania własnych wpisów.
          •   Dział Forum: wyodrębniona z całości część Forum ze względu na przeznaczenie i zawartość merytoryczną.
          •   Użytkownik: osoba fizyczna, która została zarejestrowana na Forum mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści, pisania postów oraz rozpoczynania   nowych wątków.
          •   Wątek: dyskusja w określonym temacie.
          •   Post: wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
          •   Ban: zablokowanie dostępu użytkownika do Forum.
5. W celu pełnego uczestnictwa i czynnego udziału w dyskusjach należy się zalogować zakładając własne konto użytkownika korzystając z mechanizmów udostępnionych przez Forum. Przy rejestracji, oprócz adresu mailowego, należy podać również imię i nazwisko użytkownika.
6. Maksymalna długość podpisu w domyślnych ustawieniach Forum wynosi 255 znaków.
7. Podczas korzystania z Forum dyskusyjnego zabrania się:
          •   zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe,
          •   obrażania uczestników forum,
          •   używania wulgaryzmów,
          •   nawoływania do wszelkiej nienawiści (np. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
          •   propagowania przemocy,
          •   naruszania ogólnie przyjętych zasad netykiety,
          •   umieszczania przez uczestników na łamach Forum dyskusyjnego wszelkich informacji reklamowych,
          •   umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,
          •   umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
          •   cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
          •   prowadzenia prywatnej korespondencji,
          •   zwracania uwagi innym użytkownikom Forum że złamali regulamin, w przypadku, gdy uwaga taka stanowi jedyną treść postu,
          •   naruszania praw autorskich,
          •   używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Forum dyskusyjnego, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu strony oraz używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera,
          •   używania takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.
8. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do:
          •   usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 7 regulaminu,
          •   nakładania bana na użytkownika, ip lub jedno i drugie, uniemożliwiającego przeglądanie Forum oraz blokowanie dostępu do Forum osobom uporczywie naruszającym zapisy pkt. 7 regulaminu,
          •   usunięcia uczestnika Forum po publicznym uzasadnieniu swojej decyzji.
9. Na Forum publikowane są posty podpisane imieniem i nazwiskiem użytkownika, po akceptacji Administratora lub Moderatorów.
10. Urząd Miasta Łodzi nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Forum innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
11. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum dyskusyjnego bez podawania przyczyn.
12. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jednak wymaga to widocznego wywieszania informacji na Forum.
13. Wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu będzie oznaczało również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację na Forum wpisów podpisanych imieniem i nazwiskiem, zgodnie z treścią oświadczenia zamieszczonego poniżej.

Wyrażam zgodę - w związku z art. 7 pkt 5 w odniesieniu do art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) - na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w celach związanych z uczestnictwem w forum dyskusyjnym w ramach konsultacji społecznych, moich danych osobowych ujawniających imię, nazwisko oraz adres mailowy. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie moich wpisów na forum dyskusyjnym, podpisanych imieniem i nazwiskiem. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

                                                                                                                                 Zasady netykiety

1. Osoby korzystające z komercyjnych łącz modemowych (i nie tylko) płacą za każdy bajt przesłanych im informacji.
2. Niedopuszczalne jest posługiwanie się listami/grupami dyskusyjnymi w celach komercyjnych z wyjątkiem list/grup o takim właśnie przeznaczeniu [pl.ogloszenia.*, pl.praca.*, hierarchia *.biz*].
3. Swoim prywatnym animozjom dawaj wyraz wyłącznie w listach prywatnych. Nie ma nic bardziej denerwującego i żenującego niż oglądanie grona publicznie wyzywających się osób.
4. Odpisując na list, nie cytuj go w całości, a zostaw tylko to co niezbędne, a do czego odnosi się Twój komentarz. Szczególnie naganne jest cytowanie czyjegoś podpisu (sygnaturki). Równie godne potępienia jest zacytowanie listu po to tylko, by dodać pod nim tekst w stylu: "zgadzam się z tym", "też tak myślę". Z drugiej strony nie popadaj w skrajność i nie unikaj cytowania jako takiego w ogóle. Często jest ono niezbędne do zrozumienia o co właściwie w Twoim komentarzu chodzi. Należy także, umieścić na początku cytatu informacje o jego autorze. Sam cytat powinien zawsze poprzedzać Twój komentarz.
5. Pisz rzeczowo i konkretnie, tak ażeby każdy Cię zrozumiał.
6. Swoje opinie wyrażaj zawsze w sposób kulturalny.
7. Zwracaj uwagę raczej bezpośrednio danej osobie niż publicznie (zostanie lepiej odebrana i nie jako atak), chyba że jest to osoba już wyjątkowo łamiąca wszelkie reguły (i robi to też publicznie) i po wcześniej osobiście zwróconej jej uwadze nie zareaguje.
8. Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat nie był już omawiany.