Regulamin rejestracji

                                                                                                     Regulamin Forum dyskusyjnego


    Niniejszy regulamin opisuje zasady bezpłatnego korzystania z Forum dyskusyjnego dotyczącego konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie mieszkańców Miasta o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie ich komentarzy, opinii, wniosków i uwag, a także wybór najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego głosy uczestników konsultacji.

1. Forum dyskusyjne jest dostępne dla użytkowników publicznej sieci Internet.
2. Forum dyskusyjne jest dostępne w trakcie trwania konsultacji społecznych ogłoszonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.
3. Uczestnicy Forum dyskusyjnego publikują komentarze, uwagi, opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
          •   Administrator: osoba prowadząca i zarządzająca forum będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Forum. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje się  odpowiednio do administratora.
          •   Moderator: osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz umieszczania własnych wpisów.
          •   Dział Forum: wyodrębniona z całości część Forum ze względu na przeznaczenie i zawartość merytoryczną.
          •   Użytkownik: osoba fizyczna, która została zarejestrowana na Forum mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści, pisania postów oraz rozpoczynania   nowych wątków.
          •   Wątek: dyskusja w określonym temacie.
          •   Post: wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
          •   Ban: zablokowanie dostępu użytkownika do Forum.
5. W celu pełnego uczestnictwa i czynnego udziału w dyskusjach należy się zalogować zakładając własne konto użytkownika korzystając z mechanizmów udostępnionych przez Forum. Przy rejestracji, oprócz adresu mailowego, należy podać również imię i nazwisko użytkownika.
6. Maksymalna długość podpisu w domyślnych ustawieniach Forum wynosi 255 znaków.
7. Podczas korzystania z Forum dyskusyjnego zabrania się:
          •   zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe,
          •   obrażania uczestników forum,
          •   używania wulgaryzmów,
          •   nawoływania do wszelkiej nienawiści (np. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
          •   propagowania przemocy,
          •   naruszania ogólnie przyjętych zasad netykiety,
          •   umieszczania przez uczestników na łamach Forum dyskusyjnego wszelkich informacji reklamowych,
          •   umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,
          •   umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
          •   cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
          •   prowadzenia prywatnej korespondencji,
          •   zwracania uwagi innym użytkownikom Forum że złamali regulamin, w przypadku, gdy uwaga taka stanowi jedyną treść postu,
          •   naruszania praw autorskich,
          •   używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Forum dyskusyjnego, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu strony oraz używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera,
          •   używania takiego samego avatara jak Administrator lub Moderatorzy.
8. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do:
          •   usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 7 regulaminu,
          •   nakładania bana na użytkownika, ip lub jedno i drugie, uniemożliwiającego przeglądanie Forum oraz blokowanie dostępu do Forum osobom uporczywie naruszającym zapisy pkt. 7 regulaminu,
          •   usunięcia uczestnika Forum po publicznym uzasadnieniu swojej decyzji.

Akceptuję Regulamin*
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydenta Miasta Łodzi, z siedzibą
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01,
e-mail: lckm@uml.lodz.pl. Więcej danych kontaktowych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Kontakt z UMŁ.
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi : iod@uml.lodz.pl.
3) Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udzielasz zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4) Twoje dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu Forum Konsultacji Społecznych, w tym nazwa użytkownika i adres e-mail będą przetwarzane za Twoją zgodą w celu założenia i obsługi konta, które umożliwi Ci publikację na Forum Konsultacji Społecznych, wpisów (w tym podpisanych Twoim imieniem i nazwiskiem),
5) Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do założenia konta, a brak zgody na przetwarzania uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 4.
6) W przypadku publikacji na Forum Konsultacji Społecznych, wpisów podpisanych Twoim imieniem i nazwiskiem, Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
7) Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych od tego momentu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8/ Masz również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
9/ W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje przekazane powyżej są dla mnie zrozumiałe dlatego oświadczam, że:  
  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym portalu Forum Konsultacji Społecznych, w celu założenia i obsługi konta w systemie informatycznym, a także umożliwiającego publikację postów na forum, w tym podpisanych imieniem i nazwiskiem.


                                                                                                                                 Zasady netykiety

1. Osoby korzystające z komercyjnych łącz modemowych (i nie tylko) płacą za każdy bajt przesłanych im informacji.
2. Niedopuszczalne jest posługiwanie się listami/grupami dyskusyjnymi w celach komercyjnych z wyjątkiem list/grup o takim właśnie przeznaczeniu [pl.ogloszenia.*, pl.praca.*, hierarchia *.biz*].
3. Swoim prywatnym animozjom dawaj wyraz wyłącznie w listach prywatnych. Nie ma nic bardziej denerwującego i żenującego niż oglądanie grona publicznie wyzywających się osób.
4. Odpisując na list, nie cytuj go w całości, a zostaw tylko to co niezbędne, a do czego odnosi się Twój komentarz. Szczególnie naganne jest cytowanie czyjegoś podpisu (sygnaturki). Równie godne potępienia jest zacytowanie listu po to tylko, by dodać pod nim tekst w stylu: "zgadzam się z tym", "też tak myślę". Z drugiej strony nie popadaj w skrajność i nie unikaj cytowania jako takiego w ogóle. Często jest ono niezbędne do zrozumienia o co właściwie w Twoim komentarzu chodzi. Należy także, umieścić na początku cytatu informacje o jego autorze. Sam cytat powinien zawsze poprzedzać Twój komentarz.
5. Pisz rzeczowo i konkretnie, tak ażeby każdy Cię zrozumiał.
6. Swoje opinie wyrażaj zawsze w sposób kulturalny.
7. Zwracaj uwagę raczej bezpośrednio danej osobie niż publicznie (zostanie lepiej odebrana i nie jako atak), chyba że jest to osoba już wyjątkowo łamiąca wszelkie reguły (i robi to też publicznie) i po wcześniej osobiście zwróconej jej uwadze nie zareaguje.
8. Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat nie był już omawiany.